1. Je bent hier:
  2. home
  3. privacy

Privacy Policy - Atletiek Klub Uithoorn

Atletiek Klub Uithoorn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Atletiek Klub Uithoorn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

AGV verklaring
De bijbehorende AGV verklaring, verkregen via de Stichting AVG voor Verenigingen, kunt u via onderstaande link doorlezen en eventueel downloaden.
> AGV verklaring (25 pagina's A4 formaat) <

Onze Privacy Policy brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens
gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor
ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Atletiek Klub Uithoorn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst
op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Atletiek Klub Uithoorn
info@aku-uithoorn.nl
t.a.v. Wim Verlaan

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Atletiek Klub Uithoorn verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Administratieve doeleinden;
• Communicatie over AKU, wedstrijden, training etc.;
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
• Registratie lidmaatschap bij de Atletiek en Wandelbond.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Adres;
• Woonplaats;
• E-mailadres;
• Telefoon nummer;
• Geboortedatum;
• Geslacht.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van
de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere parijjen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door U verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Atletiek Klub Uithoorn bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen
tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens Atletiek Klub Uithoorn van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding
daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Als er aanleiding toe is zullen we zorgdragen dat persoonsgegevens niet te herleiden zijn;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Beeldmateriaal
Tijdens onze activiteiten kunnen foto’s en/of video's worden gemaakt die wij publiceren op de AKU-website en eventueel gebruiken voor artikelen in de lokale kranten. Foto's op de facebook en instagram pagina's van AKU  worden geplaatst door atleten en ouders zelf, hier heeft AKU geen directe zeggenschap over.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of bezwaar tegen een gepubliceerde foto op de website dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij op de AKU-website publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Atletiek Klub Uithoorn
Sportpark Randhoorn, Ranhoornweg 120