1. Je bent hier:
  2. home
  3. nieuws
  4. aku algemene leden vergadering 2022...

Nieuws algemeen 12-03-2022

AKU Algemene Leden Vergadering 2022

Agenda jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV)

Aan de leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden.

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering te houden op

Maandag 21 maart 2022 om 20.30 uur in clubgebouw ’t Klokhuis, Sportpark De Randhoorn te Uithoorn.

Agenda, deze is te lezen, te downloaden en te printen via onderstaande link:
Agenda

1.

Opening door de voorzitter.

2.
Mededelingen bestuur.

3.
Verslag algemene ledenvergadering van 27 september 2021 en 12 oktober 2021, deze is te lezen, te downloaden en te printen via onderstaande link:
Verslag ALV 2021

Jaarverslag 2021 van het bestuur AKU

Gewijzigde statuten, goedgekeurd door de ledenvergadering

4.
Van de penningmeester: financieel verslag 2021 en begroting 2022.
De begroting 2022 en de exploitatierekening 2021 zullen tijdens de vergadering worden verstrekt.
Tevens wordt een voorstel met betrekking tot de hoogte van de contributies voorgelegd.

5.
Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie.

6.
Samenstelling bestuur.
Volgens rooster zijn aftredend: Wim Verlaan (voorzitter) en Baukje Verbruggen Beiden zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich verkiesbaar stellen tot de aanvang van de algemene ledenvergadering. De kandidaatstelling moet worden ondersteund door tenminste drie stemgerechtigde leden.

7.
Rondvraag

8.
Sluiting vergadering.

Uithoorn, maart 2022
Maarten Moraal, secretaris AKU