1. Je bent hier:
  2. home
  3. agenda
  4. aku algemene leden vergadering 2021...

Agenda algemeen 27-09-2021

AKU Algemene Leden Vergadering 2021

Agenda jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV)

Aan de leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden.

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering te houden op

Maandag 27 september 2021 om 20.30 uur in clubgebouw ’t Klokhuis, Sportpark De Randhoorn te Uithoorn.

Agenda, deze is te lezen, te downloaden en te printen via onderstaande link:
Agenda

1.

Opening door de voorzitter.

2.
Mededelingen bestuur.

3.
Verslag algemene ledenvergadering van 28 september 2020, deze is te lezen, te downloaden en te printen via onderstaande link:
Verslag ALV 2020

Jaarverslagen, deze zijn te lezen, te downloaden en te printen via onderstaande links:
• secretaris AKU
• wedstrijdcommissie (baan)
• wedstrijdcommissie (weg)
• technische commissie
• jeugdcommissie
• wandelcentrum
• sponsor/PR commissie
• website jaarverslag

4.
Van de penningmeester: financieel verslag 2020 en begroting 2021.
De begroting 2021en de exploitatierekening 2020 zullen tijdens de vergadering worden verstrekt.
Tevens wordt een voorstel met betrekking tot de hoogte van de contributies voorgelegd.

5.
Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie.

6.
Samenstelling bestuur.
Volgens rooster zijn aftredend: Maarten Moraal (secretaris), Hans Mooij (penningmeester) en Caroline Brekelmans. Allen zijn herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich verkiesbaar stellen tot de aanvang van de Algemene Leden Vergadering. De kandidaatstelling moet worden ondersteund door tenminste drie stemgerechtigde leden.

7.
Wijziging statuten.
Onze vereniging heeft statuten. De statuten worden gewijzigd omdat er op 1 juli 2021 een nieuwe wet, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking is getreden. De WBTR is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen zoals AKU te verbeteren.
De wet is gemaakt om te voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten de vereniging schaden. De wet gaat dit tegen door procedures en verantwoordelijkheden vast te leggen.
Om aan deze wet te kunnen voldoen moeten onze statuten worden gewijzigd. In de statuten is beschreven wat er moet worden gedaan om de statuten te wijzigen.
De statuten kunnen alleen worden gewijzigd door een besluit van de algemene leden vergadering.

Het voorstel tot statutenwijziging zal in het clubhuis ter inzage liggen en wordt per mail toegezonden. Voor een besluit tot het wijzigen van de statuten moeten twee derde van de leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn in de vergadering. Is dit niet het geval dan wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden. Een besluit wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebracht stemmen.

Met de goedkeuring van de algemene ledenvergadering en de goedkeuring van de Atletiekunie wordt de notaris (Hekkelman Notarissen NV uit Nijmegen) gevraagd de concept-akte om te zetten in een definitieve akte.

De concept-akte is te lezen, te downloaden en te printen via onderstaande link:
Concept-akte statutenwijziging Atletiek Klub Uithoorn

8.
Rondvraag

9.
Sluiting vergadering.

Uithoorn, augustus 2021
Maarten Moraal, secretaris AKU